Henvendelse til social og retsudvalgene: Forkerte danske tal i Svensk udredningen om sexarbejde

Den 2. juli blev den svenske betænkning om effekterne af sexkøbsforbuddet i Sverige offentliggjort. Det blev blandt andet konkluderet, at mens antallet af sexarbejdere på gaden i Sverige har holdt sig nogenlunde konstant i årene efter kriminaliseringen i 1999, er det tilsvarende tal i Danmark steget voldsomt.

Sexarbejdernes InteresseOrganisation gør med denne henvendelse opmærksom på, at de danske tal er stærkt misvisende. Tallene stammer fra Servicestyrelsens årlige notat ”Prostitutionens omfang og former”. Af angiveligt cirka 1400 sexarbejdere på gaden i Danmark skulle cirka 1200 findes i København. Men det sidste bygger på de tal, der er indberettet fra Reden i København, og disse indberetninger er stærkt fejlbehæftede, som det fremgik af en række svar fra daværende socialminister Karen Ellemann til socialudvalget sidste efterår.

Ifølge vurderinger fra Politiet og oplysninger fra Reden International kan det anslås, at der reelt blot er 200 forskellige sexarbejdere, der i løbet af et år arbejder på gaden i København. Med disse tal vil konklusionerne i den svenske udredning, for så vidt angår effekten af et sexkøbsforbud, helt blive ændret.

SIO mener, at man skal afvente den igangværende kortlægning fra SFI, før man konkluderer noget endeligt om omfanget af sexarbejde på gaden i Danmark. Men vi mener samtidig, at socialministeren må erkende de fejl, der er begået i ministeriets regi, og melde klart ud, at de eksisterende opgørelser fra Servicestyrelsen indeholder så store og grove fejl, at de er uanvendelige. Hvis ministeren undlader dette, vil debatten forblive forplumret i både Danmark og Sverige.

————————————————————–

Fakta om misinformationerne fra Reden i København:

Reden har snydt på tre forskellige måder:

 

  • Besøgstallene er akkumuleret over flere år i stedet for kun at gælde et år ad gangen, som de skal. Metoden indebærer, at antallet af sexarbejdere altid vil fremstå som stigende – hvis Reden har mødt en sexarbejder det ene år og en anden det næste, vil det fremstå som en stigning på 100 procent. Hvis Reden ingen sexarbejder møder det andet år, vil antallet fremstå som uændret.

 

 

 

  • Mindst 400 brugere er talt dobbelt – de er registreret som flere forskellige brugere. Der kan være langt flere, idet Reden øjensynligt ikke har gennemgået de registrerede udenlandske bruger nær så omhyggeligt som de danske.

 

 

 

  • Reden lader som alle brugere er sexarbejdere, selv om mange af dem ikke er det. Reelt er det kun få danske sexarbejdere, der arbejder på gaden, og det kan således også kun være en mindre del af Redens brugere, der er sexarbejdere på gaden.